ZESPÓŁ 

NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 w KĄKOWEJ WOLI

Zespół NPO został założony w lipcu 2015 roku. 
     W skład Zespołu wchodzą:

1)   Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Kąkowej Woli, z siedzibą: Kąkowa Wola 22, 87-880 Brześć Kuj., którego pełna nazwa brzmi: Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych, Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Kąkowej Woli (działający od 2009 roku)

2)   Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli wraz z Oddziałem Przedszkolnym, z siedzibą: Kąkowa Wola 22, 87-880 Brześć Kuj., której pełna nazwa brzmi: Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli (działająca od 2008 roku)

     Każda placówka oświatowa wchodząca w skład Zespołu posiada i działa wg własnego Statutu, a w przypadku Punktu Przedszkolnego - Projektu Organizacji Punktu Przedszkolnego. Statuty placówek nie są sprzeczne ze Statutem Zespołu.

    Wszystkimi placówkami wchodzącymi w skład Zespołu zarządza Dyrektor Zespołu - p. Sławomira Dybowska. Funkcję zastępcy dyrektora pełni p. Joanna Kotowska.     Połączenie placówek oświatowych w Zespół nie narusza odrębności tych placówek w zakresie określonym w Ustawie, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień szkoły publicznej oraz uzyskiwania dotacji.

Zespół działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi:

1)     Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo Oświatowe oraz przepisami wydanymi na jej podstawie;

2)     Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

3)     Statutem Stowarzyszenia Oświatowego Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse”;

4)     Statutem Zespołu NPO.

  Organem prowadzącym Zespół jest Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse”, z siedzibą w Redczu Krukowym 16, 87-880 Brześć Kuj.,  - www.szanse.webnode.com

NAUKA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU NPO JEST BEZPŁATNA.